Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp

Giá bán nước sạch cho các hộ tiêu thụ của Công ty cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình
Ngày đăng: 19/05/2017


STT

Mục đích sử dụng

Giá bán chưa có thuế VAT (đồng/m3)

Thuế VAT 5% (đồng/m3)

Phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt 10% (đồng/m3)

Đơn giá thanh toán (đồng/m3)

I

Nước sạch đô thị

 

 

 

 

1

Hộ dân cư

8.936

447

894

10.277

2

Đơn vị hành chính sự nghiệp bao gồm: Cơ quan hành chính, đơn vị dự nghiệp, lực lượng vũ trang

11.784

590

1.178

13.552

3

Đơn vị hoạt động sản xuất vật chất bao gồm: Đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng.

14.730

737

1.473

16.940

4

Đơn vị kinh doanh dịch vụ bao gồm: Khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, tắm nóng lạnh, bể bơi, rửa xe, sản xuất kem, nước đá.

18.756

938

1.875

21.570

II

Nước sạch nông thôn

 

 

 

 

1

Hộ dân cư

7.694

385

 

8.079

2

Đơn vị hành chính sự nghiệp bao gồm: Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang.

10.146

507

 

10.653

3

Đơn vị hoạt động sản xuất vật chất bao gồm: Đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng.

12.683

634

 

13.317

4

Đơn vị kinh doanh dịch vụ bao gồm: Khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, tắm nóng lạnh, bể bơi, rửa xe, sản xuất kem, nước đá.

16.911

846

 

17.757

Công ty cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình

Nơi nhận:

-          Như kính gửi;

-          Ban lãnh đạo Công ty;

-          Trưởng ban kiểm soát;

-          Các đơn vị trực thuộc công ty;

-          Trang TTĐT Công ty;

-          Lưu: VT,KHKD.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 

 

Đinh Ngọc Vân

 


Các tin liên quan