Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp

Thông báo tạm dừng cấp nước
Ngày đăng: 02/04/2014


 

THÔNG BÁO
tạm ngừng cấp nước

Kính gửi: Các khách hàng sử dụng nước sạch của Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Ninh Bình thuộc địa bàn các phường: Nam Bình; Thanh Bình; Đông Thành; Phúc Thành; Tân Thành; khu Kỳ Vỹ, Ninh Nhất.
Căn cứ Thông báo số: 402/TB-ĐLTPNB-KT ngày 22/10/2013 của Điện lực thành phố Ninh Bình về việc tạm ngừng cấp điện để sửa chữa nguồn từ đường dây 10kV lộ 975E23.3, thời gian từ 05h00 đến 16h30 ngày 27/10/2013.
Trong thời gian Điện lực thành phố Ninh Bình tạm ngừng cấp điện, Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Ninh Bình không thể sản xuất và cung cấp nước sạch cho khách hàng thuộc các khu vực nói trên.
Vậy Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Ninh Bình xin kính báo cho các quý khách hàng biết và chủ động trong việc sử dụng nước.
Rất mong được sự thông cảm của các quý khách hàng./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Trần Minh Giang

 


Các tin liên quan