Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Cơ cấu tổ chức / Lịch sử phát triển

KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH NƯỚC SẠCH NINH BÌNH
Ngày đăng: 01/04/2014

-Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Ninh Bình tiền thân là nhà máy n­ước Ninh Bình có công suất: 2.000 m3/ngày đêm đ­ược thành lập theo quyết định số 1497/ QĐ- UB ngày 16 tháng 7 năm 1971 của UBND tỉnh Ninh Bình


1. Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Ninh Bình.

- Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Ninh Bình tiền thân là nhà máy n­ước Ninh Bình có công suất: 2.000 m3/ngày đêm đ­ược thành lập theo quyết định số 1497/ QĐ- UB ngày 16 tháng 7 năm 1971 của UBND tỉnh Ninh Bình.

công ty TNHH một thành viên KDNS Ninh Bình
- Năm 1981: Nhà máy đ­ược xây dựng và mở rộng nâng công suất từ 2.000 m3/ngày đêm lên 10.000 m3/ngày đêm, sản xuất và cung cấp chủ yếu phục vụ cho nhân dân thị xã Ninh Bình.
- Năm 1992: UBND tỉnh Ninh Bình có Quyết định số 556/ QĐ- UB ngày 22 tháng 12 năm 1992 thành lập Doanh nghiệp Nhà nư­ớc: Thành lập Nhà máy n­ước Ninh Bình
- Ngày 17/ 05/1994 UBND tỉnh Ninh Bình ra Quyết định số 289/ QĐ- UB đổi tên nhà máy nư­ớc Ninh Bình thành Công ty Cấp n­ước Ninh Bình.
- Năm 1994: Công ty Cấp n­ước Ninh Bình đư­ợc công nhận là Doanh nghiệp Nhà n­ước xếp hạng II theo Quyết định số 486/ QĐ-UB ngày 9 tháng 7 năm 1994 của UBND tỉnh Ninh Bình.
- Năm 1996: Thực hiện theo Quyết định số 789/ TTCP ngày 26 tháng 10 năm 1996 của Thủ t­ướng Chính phủ về việc đầu tư­ nâng cấp và mở rộng quy mô các hệ thống cấp n­ước hiện có tại 7 thành phố, thị xã trong đó có Công ty Cấp nư­ớc Ninh Bình. Nhà máy đ­ược cải tạo nâng công suất từ 10.000 m3/ngày đêm lên 20.000 m3/ngày đêm bằng nguồn vốn vay của ngân hàng Châu Á (ADB ) với tổng mức đầu t­ư 6,7 triệu USD, trong đó vốn vay ADB là 5,01 triệu USD, vốn đối ứng trong n­ớc là 1,69 triệu USD.
- Năm 1997: UBND tỉnh Ninh Bình có Quyết định số 590/ QĐ ngày 17 tháng 5 năm 1997 công nhận Công ty Cấp nư­ớc Ninh Bình là Doanh nghiệp Nhà nư­ớc có hoạt động công ích.
- Năm 1999: Công ty thực hiện sáp nhập Công ty Cấp n­ước Tam Điệp vào Công ty Cấp nước Ninh Bình theo Quyết định số 78/ QĐ- UB ngày 13 tháng 1 năm 1999 của UBND tỉnh Ninh Bình để quản lý và đư­a vào sản xuất cung cấp nư­ớc phục vụ nhân dân thị xã Tam Điệp với công suất 4.000 m3/ngày đêm.
- Năm 2001: UBND tỉnh Ninh Bình có Quyết định số 961/ QĐ- UB ngày 21 tháng 5 năm 2001 về việc phê duyệt lại báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng, cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nư­ớc thị xã Tam Điệp từ 4.000 m3/ngày đêm lên 12.200 m3/ngày đêm để phục vụ n­ước sinh hoạt, sản xuất và các dịch vụ trên địa bàn thị xã Tam Điệp. Tổng mức đầu t­ư là 28,647 tỷ VNĐ, trong đó vốn vay của Chính phủ Đan Mạch là 22,52 triệu VNĐ và vốn đối ứng trong nư­ớc là 6,127 triệu VNĐ.
- Năm 2001: UBND tỉnh Ninh Bình có Quyết định số 962/ QĐ- UB ngày 21 tháng 5 năm 2001 về việc phê dyệt lại báo cáo nghiên cứu khả thi về xây dựng hệ thống cấp nư­ớc thị trấn Nho Quan công suất 2.200 m3/ngày đêm để phục vụ n­ước sinh hoạt, sản xuất và các dịch vụ trên địa bàn thị trấn Nho Quan. Tổng mức đầu tư­ là 9,561 tỷ VNĐ, trong đó ngân sách cấp từ nguồn vốn vay của chính phủ Đan Mạch là 7,186 triệu VNĐ và vốn ngân sách cấp từ nguồn đầu tư­ xây dựng cơ bản là 2,375 triệu VNĐ.
- Năm 2001: Công ty thực hiện việc sáp nhập trạm Cấp n­ước Thiên Tôn- huyện Hoa Lư­ và trạm Cấp nư­ớc Yên Ninh- huyện Yên Khánh vào Công ty Cấp nư­ớc Ninh Bình theo Quyết định số 1933/ QĐ-UB ngày 25 tháng 9 năm 2001 để quản lý và đư­a vào sản xuất cung cấp nư­ớc phục vụ nhân dân thị trấn Thiên Tôn và thị thị trấn Yên Ninh với công suất mỗi trạm là 2.000 m3/ngày đêm.

- Năm 2003: Công ty thực hiện việc tiếp nhận trạm Cấp nư­ớc thị trấn Yên Thịnh- huyện Yên Mô vào Công ty Cấp nư­ớc Ninh Bình theo văn bản số 303/ UB- VP4 ngày 25 tháng 6 năm 2003 của UBND tỉnh Ninh Bình để quản lý và đ­ưa vào sản xuất cung cấp nước phục vụ nhân dân thị trấn Yên Thịnh- huyện Yên Mô với công suất 2.000 m3/ngày đêm.

- Năm 2005: Công ty thực hiện việc tiếp nhận Nhà máy nư­ớc thị trấn Phát Diệm huyện Kim Sơn theo văn bản 957/UBND- VP4 ngày 15 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh NB để quản lý và đ­ưa vào sản xuất cung cấp n­ước phục vụ nhân dân thị trấn Phát Diệm- huyện Kim Sơn với công suất 3000 m3/ngày đêm.
- Năm 2009: Công ty thực hiện việc tiếp nhận Nhà máy nư­ớc thị trấn Me huyện Gia Viễn theo văn bản 445/UBND- VP4 ngày 20 tháng 5 năm 2009 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc quản lý, đầu tư, khai thác nhà máy nước sinh hoạt thị trấn Me, huyện Gia Viễn với công suất 1.500 m3/ngày đêm.
- Tháng 9/2007 UBND tỉnh Ninh Bình ra Quyết định số 2107/QĐ-UBND ngày 07/9/2007 v/v chuyển Công ty Cấp nước Ninh Bình thành Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Ninh Bình.
Tên gọi hiện nay: Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Ninh Bình.
Tên giao dịch: Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Ninh Bình.
Tên Công ty viết tắt bằng tiếng Anh: Ninh Binh Clean Wate Trading Single Owned Co.Ltd.
Địa chỉ: Đư­ờng Võ Thị Sáu, Phư­ờng Đông Thành, Thành phố Ninh Bình- Tỉnh NB.
Điện thoại: 030.871053, Fax: 030.875033, Email: Capnuocmtvnb@yahoo.com.
Số tài khoản: 412.101.000.005
Tại: Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Thành phố Ninh Bình
Giấy phép kinh doanh số: 2700135623 ngày 03 tháng 10 năm 2007 do phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp.