Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Hoạt động doanh nghiệp / Báo cáo

Quyết định ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình
Ngày đăng: 01/04/2014

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/03/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và các văn bản có hiệu lực hiện hành của các bộ, ngành hướng dẫn thi hành;