Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Đầu tư phát triển / Đầu tư phát triển

LỘ TRÌNH THỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH NƯỚC SẠCH NINH BÌNH
Ngày đăng: 01/04/2014

Nội dung lộ trình cụ thể dự kiến sẽ thực hiện cổ phần hoá, được lập dựa trên những văn bản quy định (NĐ59 và TT202) cùng với kinh nghiệm thực hiện cho các doanh nghiệp cổ phần hoá của VAE.


LỘ TRÌNH THỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ

CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH NƯỚC SẠCH NINH BÌNH
(Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 31/12/2013)
STT
Nội dung các bước thực hiện
Đơn vị thực hiện
Thời gian dự kiến
(Tính từ 31/12/2013)
Ghi chú
BƯỚC 1
XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN CPH
05 tháng
1.
Thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa và Tổ giúp việc
-
Thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa
UBND tỉnh
-
Thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo cổ phần hóa
Ban chỉ đạo CPH
2.
Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu
01 tháng
-
Các Hồ sơ pháp lý về thành lập doanh nghiệp
Phòng Tổ chức Hành chính
-
Các Hồ sơ pháp lý về tài sản, nguồn vốn, công nợ của doanh nghiệp
Phòng Kế toán, Phòng Kinh doanh
-
Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế của Công ty đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp
Phòng Kế toán
-
Lập dự toán chi phí cổ phần hóa theo chế độ quy định
Tổ giúp việc và đơn vị tư vấn
-
Lập phương án sử dụng đất của doanh nghiệp đang quản lý
Tổ giúp việc và đơn vị tư vấn
-
Lập danh sách và phương án sử dụng lao động đang quản lý
Phòng Lao động – Tiền lương
-
Lựa chọn phương pháp, hình thức xác định giá trị doanh nghiệp, lựa chọn thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp
Tổ giúp việc và đơn vị tư vấn
3
Tổ chức kiểm kê, xử lý những vấn đề về tài chính và tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp
02 tháng
a)
Kiểm kê, phân loại tài sản và quyết toán tài chính, quyết toán thuế, phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý những vấn đề về tài chính đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp
Tổ giúp việc, tổ kiểm kê
b)
Gửi phương án sử dụng đất cùng toàn bộ hồ sơ có liên quan đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để xin ý kiến về các lô đất doanh nghiệp sẽ tiếp tục sử dụng sau cổ phần hóa và giá đất làm căn cứ để xác định giá trị doanh nghiệp
Tổ giúp việc
c)
Tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp
-
Lựa chọn tổ chức tư vấn định giá
Ban chỉ đạo CPH, UBND tỉnh phê duyệt
-
Ký kết hợp đồng định giá
Doanh nghiệp và đơn vị tư vấn
-
Tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp
Tổ giúp việc và đơn vị tư vấn
4.
Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp
½ tháng
-
Ban chỉ đạo thẩm tra kết quả kiểm kê, phân loại tài sản và kết quả xác định giá trị doanh nghiệp, báo cáo cơ quan quyết định CPH
Ban chỉ đạo cổ phần hóa
-
Ban chỉ đạo trình cơ quan quyết định CPH gửi văn bản và hồ sơ đề nghị cơ quan kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị doanh nghiệp (nếu thuộc diện kiểm toán)
Ban chỉ đạo cổ phần hóa, Kiểm toán nhà nước
5.
Hoàn tất Phương án cổ phần hóa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
1,5 tháng
a)
Xây dựng Phương án cổ phần hóa, bao gồm các nội dung cơ bản sau:
Tổ giúp việc và đơn vị tư vấn
-
Thực trạng của công ty tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp
-
Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và những vấn đề cần tiếp tục xử lý
-
Hình thức cổ phần hóa và vốn điều lệ theo yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần
-
Cơ cấu vốn điều lệ, giá khởi điểm và phương thức phát hành cổ phiếu theo quy định
-
Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần theo các quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành
-
Phương án sắp xếp lại lao động
-
Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 – 5 năm tiếp theo
-
Phương án sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
b)
Công khai Phương án cổ phần hóa
Doanh nghiệp và đơn vị tư vấn
-
Công khai Phương án cổ phần hóa và gửi tới từng bộ phận trong công ty để nghiên cứu trước khi tổ chức Đại hội công nhân viên chức (bất thường)
-
Tổ chức đại hội công nhân viên chức
-
Hoàn thiện Phương án cổ phần hóa để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
c)
Ban chỉ đạo thẩm định Phương án cổ phần hóa báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
Ban chỉ đạo CPH
BƯỚC 2
TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN CPH
02 tháng
a)
Ban chỉ đạo cổ phần hóa chỉ đạo doanh nghiệp phối hợp với các tổ chức tư vấn trung gian tổ chức bán cổ phần theo Phương án cổ phần hóa đã được duyệt
Doanh nghiệp và tổ chức tư vấn
b)
Trên cơ sở kết quả đấu giá công khai hoặc kết quả bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, Ban chỉ đạo cổ phần hóa chỉ đạo doanh nghiệp bán cổ phần ưu đãi cho người lao động và tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp (nếu có) theo phương án đã duyệt
Doanh nghiệp và tổ chức tư vấn
c)
Căn cứ vào kết quả tổng hợp bán cổ phần cho các đối tượng theo quy định trong Phương án cổ phần hóa, Ban chỉ đạo cổ phần hóa chỉ đạo doanh nghiệp chuyển tiền thu từ cổ phần hóa về Quỹ theo quy định
-
Trường hợp không bán hết cổ phần cho các đối tượng theo đúng Phương án cổ phần hóa được duyệt, Ban chỉ đạo cổ phần hóa báo cáo cơ quan có thẩm quyền ra quyết định điều chỉnh quy mô, cơ cấu cổ phần của doanh nghiệp cổ phần hóa
d)
Ban chỉ đạo cổ phần hóa báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định cử người làm đại diện phần vốn tại công ty cổ phần và chịu trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước theo quy định của pháp luật
BƯỚC 3
HOÀN TẤT CHUYỂN DN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN
02 tháng
1.
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và đăng ký doanh nghiệp
Doanh nghiệp và tổ chức tư vấn
a)
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất để thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động, phương án sản xuất kinh doanh, bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bộ máy điều hành cty cổ CP
b)
Căn cứ vào kết quả Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, Hội đồng quản trị công ty cổ phần thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định
2.
Tổ chức quyết toán, bàn giao giữa doanh nghiệp và công ty cổ phần
Doanh nghiệp và tổ chức tư vấn
a)
Lập Báo cáo tài chính tại thời điểm công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu, thực hiện quyết toán thuế, kiểm toán báo cáo tài chính, quyết toán chi phí cổ phần hóa, báo cáo cơ quan quyết định CPH
b)
Căn cứ kết quả xác định lại giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp của cơ quan có thẩm quyền, Ban chỉ đạo cổ phần hóa chỉ đạo Tổ giúp việc và doanh nghiệp tổ chức bàn giao giữa doanh nghiệp và công ty cổ phần
c)
Tổ chức ra mắt công ty cổ phần và thực hiện bố cáo trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định
Tổng cộng thời gian dự kiến
09 tháng
Trên đây là nội dung lộ trình cụ thể dự kiến sẽ thực hiện cổ phần hoá, được lập dựa trên những văn bản quy định (NĐ59 và TT202) cùng với kinh nghiệm thực hiện cho các doanh nghiệp cổ phần hoá của VAE. Lộ trình trên đây mang tính chất dự kiến để tham khảo, việc phân bước quá trình cổ phần hoá một doanh nghiệp như trên là tương đối, có thể tiến hành đồng thời nhiều bước một lúc để hoàn thành tiến độ cổ phần hoá.

 


Các tin liên quan