Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Đầu tư phát triển / Cổ phần hóa

QUYẾT ĐỊNH: V/v thành lập Ban chuyển đổi doanh nghiệp
Ngày đăng: 01/04/2014

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần


 

UBND TỈNH NINH BÌNH

CÔNG TY TNHH MTV

KINH DOANH NƯỚC SẠCH

 


Số :    10/ QĐ-KDNS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 


Ninh Bình, ngày 27 tháng  01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban chuyển đổi doanh nghiệp

 

 

 

CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

KINH DOANH NƯỚC SẠCH NINH BÌNH

 

 

 

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

 

 

Căn cứ Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ;

 

Căn cứ Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 11/12/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hoá doanh nghiệp 100 % vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2012-2015;

 

 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình kèm theo Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 07/9/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình;

 

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

Điều 1. Thành lập Ban chuyển đổi doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Ninh Bình; gồm các ông (bà) giữ các chức danh sau:

 

 

  1. Trưởng Ban: Chủ tịch Công ty

 

  1. Phó Trưởng Ban Thường trực: Giám đốc Công ty

 

 

  1. Phó Trưởng Ban: Phó Giám đốc Công ty

 

  1. Các uỷ viên của Ban gồm các thành phần: Kiểm soát viên Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Trưởng phòng Kỹ Thuật, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Chủ tịch Công đoàn.

 

Điều 2. Ban chuyển đổi doanh nghiệp có nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ:

 

  1. Tổ chức triển khai thực hiện phương án cổ phần hoá doanh nghiệp theo các quy định hiện hành của nhà nước và Kế hoạch 55/KH-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình về triển khai, thực hiện phương án cổ phần hoá 03 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc tỉnh; Trưởng ban chuyển đổi doanh nghiệp báo cáo thường xuyên với Trưởng ban chỉ đạo của tỉnh về tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

 

  1. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức tư vấn và tổ chức tài chính trung gian dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo cổ phần hoá doanh nghiệp tiến hành đồng thời nhiều bước để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá doanh nghiệp.

 

  1. Các thành viên Ban chuyển đổi doanh nghiệp được hưởng thù lao theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

 

  1. Ban chuyển đổi doanh nghiệp tự giải thể sau khi hoàn thành việc chuyển đổi doanh nghiệp thành công ty cổ phần.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Ban Giám đốc Công ty, Kiểm soát viên Công ty, các Trưởng phòng, ban, đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn Công ty và các Ông (Bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

 

-     - Như Điều 3;

 

-     - UBND tỉnh (để b/c)

 

-     - Ban chỉ đạo cổ phần hoá doanh nghiệp tỉnh (để b/c)

 

-     - Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động TBXH, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, Cục Thuế tỉnh (để b/c)

-     -Lưu VT.

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Đinh Ngọc Vân