Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Thông báo

BÁO CÁO Về việc bán nhượng tài sản cố định Nhà máy nước Kim Sơn
Ngày đăng: 31/03/2014

Chi tiết nội dung thông báo:


UBND TỈNH NINH BÌNH

CÔNG TY TNHH MTV

KINH DOANH NƯỚC SẠCH

 


Số :  04/BC-KDNS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 


Ninh Bình, ngày 27 tháng  01 năm 2014

 

BÁO CÁO

Về việc bán nhượng tài sản cố định Nhà máy nước Kim Sơn

 

 

Kính gửi:  UBND tỉnh Ninh Bình

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 12/UBND- VP5 ngày 09/01/2013 về việc thanh lý, bán tài sản cố định của 05 nhà máy nước các huyện Gia Viễn, Yên Mô, Nho Quan, Yên Khánh, Kim Sơn thuộc Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình; Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình đã xây dựng phương án bán và ký hợp đồng bán đấu giá tài sản cố định Nhà máy nước Kim Sơn với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình.

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình đã tiến hành thông báo bán đấu giá tài sản theo đúng các quy định của pháp luật; Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình cũng đã niêm yết phương án bán và quyết định phê duyệt giá bán tài sản cố định Nhà máy nước Kim Sơn tại trụ sở công ty và Nhà máy nước Kim Sơn, đồng thời đăng thông tin đấu giá trên Trang thông tin điện tử của Công ty. Đến hết 16 giờ ngày 15/01/2014 không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tài sản nói trên. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình đã thông báo cho Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình tại văn bản số 25/TB-BĐG để Công ty biết và có phương án giải quyết tiếp theo- xin gửi kèm theo thông báo của Trung tâm bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình.

Căn cứ thông báo của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình báo cáo và đề nghị UBND tỉnh cho phép không thực hiện phương án thanh lý, bán tài sản cố định của 05 nhà máy nước các huyện Gia Viễn, Yên Mô, Nho Quan, Yên Khánh, Kim Sơn để Công ty tập trung ổn định sản xuất và triển khai thực hiện phương án cổ phần hoá theo Kế hoạch 55/KH-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình về triển khai, thực hiện phương án cổ phần hoá 03 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc tỉnh.

Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình trân trọng báo cáo và xin chỉ đạo của UBND tỉnh./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, KHvà ĐT, LĐTB và XH (để b/c)

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đinh Ngọc Vân