Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Thông báo

THÔNG BÁO về việc áp dụng Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình – Phần lắp đặt và Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình - Phần sửa chữa
Ngày đăng: 31/03/2014

Chi tiết nội dung thông báo:


UBND TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MTV

KINH DOANH NƯỚC SẠCH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:  06/TB-KDNS

Ninh Bình, ngày 17 tháng 01 năm 2014

 

 

 

 

THÔNG BÁO

 

Về việc áp dụng Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình – Phần lắp đặt

và Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình - Phần sửa chữa

 

 

Kính gửi: Các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty

 

 

Giám đốc Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình thông báo:

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã có các Quyết định về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình - Phần lắp đặt và Phần sửa chữa được tham khảo áp dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình từ ngày 01/12/2013; cụ thể:

 

  1. Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

 

  1. Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Giám đốc Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình yêu cầu các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty thực hiện nghiêm túc Quyết định của UBND tỉnh; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về phòng Kỹ thuật Công ty để tập hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét./.

Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC

- Như kính gửi;

PHÓ GIÁM ĐỐC

- Chủ tịch, Ban giám đốc, KSV;

(đã ký)

- Lưu VT.

Vũ Đăng Tú