Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Thông báo

QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt giá khởi điểm nhượng bán tài sản Nhà máy nước Kim Sơn thuộc Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình
Ngày đăng: 02/04/2014

CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH NƯỚC SẠCH NINH BÌNH
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/03/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty Nhà nước thành công ty TNHH MTV và tổ chức quản lý công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu....

 


QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt giá khởi điểm nhượng bán tài sản Nhà máy nước Kim Sơn thuộc Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình
CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
KINH DOANH NƯỚC SẠCH NINH BÌNH
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/03/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty Nhà nước thành công ty TNHH MTV và tổ chức quản lý công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu;
Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 19/3/2010 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế tài chính của công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Ninh Bình kèm theo Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 07/9/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình,
Căn cứ biên bản họp ngày 30/12/2013 của Hội đồng thanh lý, nhượng, bán tài sản cố định của Nhà máy nước Kim Sơn của Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình về phát hành chứng thư thẩm định giá xác định giá trị tài sản Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình (tài sản thuộc Nhà máy nước Kim Sơn) số 863 13/BC-ĐG/ĐG-VAE ngày 28/12/2013 của Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt giá khởi điểm bán tài sản thuộc Nhà máy nước Kim Sơn của Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình như sau:
1.     Giá trị nhà, vật kiến trúc trên đất (gồm VAT):      8.669.415.435 đồng
2.     Giá trị máy móc thiết bị công nghệ (gồm VAT): 24.626.069.313 đồng
3.     Tổng giá trị tài sản thẩm định giá:                       33.295.484.748 đồng
Điều 2. Giao Giám đốc Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Ninh Bình tổ chức thực hiện việc thanh lý, nhượng bán tài sản cố định của Nhà máy nước huyện Kim Sơn theo phương án được duyệt.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Giám đốc Công ty, Kiểm soát viên Công ty, Giám đốc Nhà máy nước Kim Sơn và các Trưởng phòng, ban và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
-     - UBND tỉnh (để b/c);
-     - Các Sở: Tài chính, Xây dựng
và Lao động TBXH (để b/c);
-     - Như Điều 3;
-     - Lưu VT.
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Đinh Ngọc Vân