Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Thông báo

BÁO CÁO Kết quả thực hiện tháng 10 năm 2013, Phương hướng và nhiệm vụ tháng 11 năm 2013
Ngày đăng: 02/04/2014

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 10 NĂM 2013

1. Phòng Tổ chức hành chính:
-Công tác lao động tiền lương và các chế độ chính sách: đã xây dựng phương án khoán tiền lương, tiền dụng cụ cho các bộ phận nhập chỉ số đồng hồ và in hoá đơn, ghi số đồng hồ, thu tiền nước.
- Lập báo cáo phòng, chống tham nhũng tháng 10/2013.

 


I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 10 NĂM 2013

1. Phòng Tổ chức hành chính:
-Công tác lao động tiền lương và các chế độ chính sách: đã xây dựng phương án khoán tiền lương, tiền dụng cụ cho các bộ phận nhập chỉ số đồng hồ và in hoá đơn, ghi số đồng hồ, thu tiền nước.
- Lập báo cáo phòng, chống tham nhũng tháng 10/2013.
- Tổng hợp lao động, tiền lương và thu nhập để báo cáo tháng. Lập danh sách điều chỉnh tăng giảm BHXH theo lịch quy định, giải quyết kịp thời chính sách cho người lao động.
- Về công tác văn thư lưu trữ tạp vụ: Phục vụ chu đáo các cuộc họp, hội nghị của Công ty tổ chức. Quản lý công văn đi và đến đúng nguyên tắc, chặt chẽ. Chuyển công văn đi đến kịp thời và đúng thủ tục hành chính. Tổ chức tốt việc lưu trữ công văn. Đóng dấu hoá đơn phục vụ công tác thu kịp thời.
- Công tác lái xe: Luôn có trách nhiệm bảo quản xe để hoạt động tốt, đảm bảo an toàn, đáp ứng kịp thời phục vụ Lãnh đạo đi làm việc và công tác.
- Công tác bảo vệ: Bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực Công ty 24/24 giờ. Hướng dẫn khách đến liên hệ công tác theo Quy định của Công ty.

..............