Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Thông báo

Kết luận của Chủ tịch Công ty về kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3 và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quý 4 năm 2013
Ngày đăng: 02/04/2014

Ngày 09/10/2013, Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Ninh Bình đã tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác quý 4. Hội nghị do đồng chí Chủ tịch Công ty chủ trì. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc, Kiểm soát viên, Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty. Sau khi nghe đồng chí Phó Giám đốc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3, phương hướng, nhiệm vụ công tác quý 4 năm 2013 và ý kiến thảo luận của các đại biểu đồng chí Chủ tịch Công ty kết luận như sau:


THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Công ty về kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3 và
một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quý 4 năm 2013

 

 

Ngày 09/10/2013, Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Ninh Bình đã tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác quý 4. Hội nghị do đồng chí Chủ tịch Công ty chủ trì. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc, Kiểm soát viên, Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty. Sau khi nghe đồng chí Phó Giám đốc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3, phương hướng, nhiệm vụ công tác quý 4 năm 2013 và ý kiến thảo luận của các đại biểu đồng chí Chủ tịch Công ty kết luận như sau:
I. Những kết quả chủ yếu đạt được:
Quý 3, các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc đã có nhiều cố gắng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đạt được những kết quả quan trọng như:
1.   Đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu nước sạch phục vụ khách hàng; phát triển hộ dùng nước được quan tâm, trong quý 3 lắp đặt được 1.060 hộ, nước tiêu thụ đạt 1.711.434m3 với doanh thu 12.776.014.834 đồng; Doanh thu xây lắp đạt 2.966.628.559 đồng; thu nhập bình quân quý 3 đạt 4.660.467 đ/ng/tháng; thay nâng cấp 544 đồng hồ, trong đó vốn dân là 32 đồng hồ.
2.   Tỷ lệ thất thoát, thất thu tháng 9 là 43,43%, Quý 3 là 43,41% tuy đã có chuyển biến song chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch năm. Công tác chống thất thoát, thất thu được quan tâm song cần đẩy mạnh với giải pháp đồng bộ và có sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị liên quan mới đáp ứng yêu cầu; các điểm thất thoát được xử lý kịp thời; hoạt động của đội chống thất thoát, thất thu bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, trong 02 tháng đội đã phát hiện xử lý gần 30 điểm vỡ, rò rỷ trên mạng. Giám đốc Công ty đã ban hành Quy định về mức chi bồi dưỡng cho tổ chức, cá nhân góp phần chống chất thoát, thất thu nhằm tăng cường hiệu quả của công tác này.
3.   Công tác rà soát, kiểm tra hộ dùng nước được triển khai và đạt kết quả bước đầu.
4.   Dự án WB được Ban quản lý tích cực triển khai, tiến độ dự án đã có chuyển biến tích cực, song cần đẩy mạnh hơn nữa đảm bảo yêu cầu của WB.
5.   Phương án bán Nhà máy nước Kim Sơn được phê duyệt và triển khai thực hiện.
6.   Chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty và mối quan hệ công tác trong Công ty được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2013.
7.   Trang Thông tin điện tử đưa vào hoạt động bước đầu tạo phương pháp trao đổi thông tin qua mạng, từng bước nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của Công ty; qua đó góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.
II. Những tồn tại cần khắc phục
Cùng với những kết quả đạt được hoạt động của Công ty còn bộc lộ một số hạn chế cần quan tâm khắc phục:
1.   Các Nhà máy chưa quan tâm đúng mức đến công tác chống thất thoát, thất thu; tại một số đơn vị đã giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu song chưa bền vững; vai trò chủ động của cán bộ, công nhân viên trong chống thất thoát thất thu chưa được coi trọng và phát huy.
2.   Việc chấp hành nội quy, quy chế, quy trình sản xuất chưa nghiêm túc; kỷ luật lao động còn bị buông lỏng nên hiệu quả công tác trên một số lĩnh vực còn thấp; cần sớm có giải pháp đồng bộ khắc phục.
3.   Việc đầu tư cải tạo, mở rộng cấp nước cho một số địa bàn thuộc phạm vi phục vụ của các Nhà máy Kim Sơn, Gia Viễn, Nho Quan chưa đạt tiến độ yêu cầu, khâu thiết kế, thẩm định còn chậm.
4.   Công tác quản lý hợp đồng đối với hộ dùng nước còn có bất cập, cần sớm hoàn thiện qui trình quản lý từ khâu ký hợp đồng đến khâu đọc chỉ số đồng hồ, thu tiền nước.
III. Nhiệm vụ trọng tâm công tác quý 4:
Để nâng cao hiệu quả điều hành sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013, các phòng, ban và đơn vị trực thuộc cần tập trung làm tốt một số công việc trọng tâm sau đây:
1.   Trên cơ sở Kế hoạch công tác năm, kết luận của Chủ tịch Công ty về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 các phòng nghiệp vụ và các đơn vị cần chủ động trong công tác lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính, dự án đầu tư nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2013. Trong đó tập trung vào những nội dung trọng tâm sau:
-         Tạm dừng thực hiện phương án khoán đối với các Nhà máy nước.
-         Thí điểm phương án xã hội hóa trong việc xây dựng mạng cấp 3 cho hộ dùng nước với phương châm Công ty ứng tiền và thu hoàn vốn theo thời gian từ 2 đến 3 năm; xây dựng phương án huy động vốn đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất.
-         Từng bước đổi mới tổ chức bộ máy và hoạt động của Công ty cho phù hợp với yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững; tổ chức cho cán bộ chủ chốt nghiên cứu thực tế học tập kinh nghiệm về cổ phần hoá tại một số địa phương.
-         Triển khai Nghị định 49/2013/NĐ-CP về xây dựng thang lương, bảng lương đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ; Nghị định 50/2013/NĐ-CP về quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động; Nghị định 51/2013/NĐ-CP về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với viên chức quản lý Công ty.
-         Tập trung cao cho công tác thu hồi công nợ.
-         Rà soát quy định về đấu nối để kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước quản lý đấu nối mạng cấp nước và quản lý khai thác tài nguyên nước.
-         Tập trung chỉ đạo, phấn đầu hoàn thành bàn giao tài sản đối với Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Nam vào cuối năm 2013.
-         Triển khai các dự án cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước tại thị trấn các huyện Nho Quan, Gia Viễn và lập dự án đầu tư tại thị trấn các huyện Yên Mô, Yên Khánh.
2.   Tăng cường giáo dục đi đôi với kiểm tra giám sát để mọi cán bộ, công nhân viên chấp hành tốt nội quy, quy chế Công ty; thực hiện nghiêm thỏa ước lao động tập thể.
3.   Phát huy sự tham gia của cán bộ công nhân viên và của cộng đồng vào công tác chống thất thoát, thất thu có hiệu quả.
4.   Dự án WB tập trung ưu tiên cho gói thầu cải tạo, thúc đẩy tiến độ các gói thầu còn lại. Thiết kế dự án cần định hướng sát với quy hoạch thành phố Ninh Bình đến năm 2020; chuẩn bị các bước cần thiết để triển khai thực hiện các gói thầu: giải phóng mặt bằng, đảm bảo vốn đối ứng, bố trí nơi làm việc cho các phòng nghiệp vụ …
5.   Dự thảo và hoàn thiện các quy chế về công tác: mua sắm tài sản, tuyển dụng công nhân viên.
6.   Xây dựng phương án sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác năm 2014: điều chỉnh lại định mức lao động ở một số khâu, lĩnh vực; tăng cường chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý mạng lưới và cung cấp dịch vụ
7.   Xây dựng và hoàn thiện các quy định về quản lý đầu tư xây dựng; quản lý hoạt động xây lắp trong đó tập trung khâu trọng tâm là giám sát và nghiệm thu; quản lý hợp đồng của hộ dùng nước. Đổi mới và hoàn thiện quy trình quản lý theo kết quả từ khâu lập kế hoạch đến đánh giá hiệu quả tác động trong các hoạt động của Công ty.
8.   Thí điểm thu tiền nước tập trung để triển khai đồng bộ từ tháng 01/2014.
9.   Thực hiện kê khai và minh bạch tài sản của cán bộ từ cấp phó trưởng phòng và tương đương; hoàn thiện các quy chế để trình đại hội công nhân viên chức năm 2014 vào quý 1/2014.
10.Phổ biến tới cán bộ, công nhân viên về Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí; các Nghị định của Chính phủ về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiêp và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
11.Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo Công ty, cấp ủy đảng, công đoàn nhằm thực hành dân chủ, phát huy sự tham gia của cán bộ, công nhân viên nhằm củng cố khối đoàn kết, từng bước ổn định và phát triển bền vững; xây dựng cơ quan xanh sạch đẹp..
Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch Công ty tại hội nghị Sơ kết công tác quý 3 và nhiệm vụ quý 4 năm 2013. Ban Giám đốc Công ty, các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc triển khai đến cán bộ, công nhân viên thuộc đơn vị để biết và tổ chức thực hiện./.