Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Thông báo

Nhượng, bán tài sản của nhà máy nước Kim Sơn
Ngày đăng: 02/04/2014

Căn cứ Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05/8/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế tài chính của Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Thực hiện văn bản số 12/UBND-VP5 ngày 09/01/2013 và của UBND tỉnh về việc nhượng bán tài sản của 05 nhà máy nước tại các huyện Gia Viễn, Yên Khánh, Yên Mô, Nho Quan, Kim Sơn; Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình thực hiện thí điểm bán Nhà máy nước Kim Sơn để rút kinh nghiệm