Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Thông báo

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch Công ty về một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 năm 2013
Ngày đăng: 02/04/2014

Ngày 7 tháng 6 năm 2013, Lãnh đạovà cán bộ chủ chốt của Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Ninh Bình đã họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5


THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch Công ty về một số nhiệm vụ trọng tâm
trong tháng 6 năm 2013

 

Ngày 7 tháng 6 năm 2013, Lãnh đạovà cán bộ chủ chốt của Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Ninh Bình đã họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 6. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Chủ tịch, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kiểm soát viên, các Trưởng phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty. Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2013 và ý kiến thảo luận của các đại biểu đồng chí Chủ tịch Công ty kết luận như sau:
Trong tháng 5, các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc đã có nhiều cố gắng trong hoạt động sản xuất, đáp ứng kịp thời đầy đủ nhu cầu nước sạch phục vụ dân sinh và các khu công nghiệp; Phòng Kỹ thuật, Đội xây lắp và các Nhà máy nước Tam Điệp, Hoa Lư, Ninh Bình đã chủ động, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ giải phòng mặt bằng thi công đường 1A; Nhà máy nước Yên Khánh, Hoa Lư làm tốt công tác chống thất thoát (Tháng 5: tỷ lệ thất thoát của Hoa lư 20,94 %, Yên Khánh là 18,46.%); Công tác kế hoạch, tài chính đã đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất và kinh doanh của Công ty. Các bộ phận đã phối hợp chặt chẽ với Công đoàn cơ quan để chỉ đạo đại hội công nhân viên chức cơ sở đạt kết quả, đúng kế hoạch. Tuy nhiên, trong quản lý, điều hành còn bộc lộ những hạn chế: sự phối kết hợp giữa các phòng, ban, đơn vị có lúc chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ; công tác chống thất thoát tại Thành phố Ninh Bình chưa hiệu quả, việc xử lý các điểm thất thoát chậm.
Để nâng cao hiệu quả điều hành sản xuất kinh doanh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2013, Chủ tịch Công ty yêu cầu:
1. Hàng tháng Trưởng phòng, ban, trưởng các đơn vị căn cứ kế hoạch công việc tháng đã được Giám đốc phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kịp thời kết quả về ban lãnh đạo Công ty; các công việc phát sinh phải báo cáo kịp thời để xin ý kiến chỉ đạo trước khi thực hiện.
2. Các Trưởng phòng, ban và đơn vị trực thuộc phải phân công nhiệm vụ cụ thể đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; cán bộ, công nhân thực hiện công tác kiểm tra mạng, kiểm tra đồng hồ phải ghi chép cụ thể và báo cáo kết quả hàng ngày với Trưởng bộ phận.
3. Chủ động điều tiết nước đáp ứng kịp thời nhu cầu nước mùa hè cho các khu dân cư ở cuối nguồn.
4. Hoàn thành việc di chuyển, lắp đặt tuyến ống dọc quốc lộ 1 A trong tháng 6.
5. Phòng Kỹ thuật chủ trì cùng các phòng chuyên môn phối hợp và Nhà máy nước Ninh Bình đề xuất Giám đốc phê duyệt phương án xử lý các điểm thất thoát đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, kịp thời, với quy định cụ thể về thời gian xử lý, gắn với trách nhiệm cá nhân phụ trách.
6. Rà soát lại chức năng, nhiệm vụ để kiến nghị lãnh đạo Công ty xoá bỏ chồng chéo, trùng lắp giữa các đơn vị; xác định rõ cơ cấu biên chế, xác định tiền lương theo vị trí việc làm.
7. Kiện toàn Ban chỉ đạo chống thất thoát, thất thu nước để tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả công tác này, trọng tâm là khu vực thành phố Ninh Bình.
8. Xây dựng phương án thí điểm thực hiện xã hội hoá theo hình thức Công ty ứng vốn để xây lắp mạng cấp 3, đảm bảo theo quy hoạch cho khu dân cư, hộ dân góp tiền để được sử dụng nước.
9. Tập trung chỉ đạo công tác bàn giao tài sản đối với Công ty Xây dựng Thành Nam.
10.Hoàn thiện phương án bán các nhà máy nước cấp huyện báo cáo UBND tỉnh.
11.Phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn phổ biến đến cán bộ, công nhân viên về toàn Công ty về trả lời của Lãnh đạo Công ty, Ban chấp hành Công đoàn Công ty đối với các ý kiến của cán bộ, công nhân viên từ các Đại hội công nhân viên chức cơ sở.
Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch Công ty tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6, yêu cầu Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Giám đốc, Phó Giám đốc; Kiểm soát viên
- Các Trưởng phòng, ban và đơn vị trực thuộc
- Lưu TCHC, VT.
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Đinh Ngọc Vân