Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Thông báo

Phúc đáp Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 20/08/2014 của Ủy ban nhân dân xã Đông Sơn
Ngày đăng: 18/11/2014

Theo đề nghị của UBND xã Đông Sơn, thị xã Tam Điệp tại Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 20/08/2014 và Công văn số 105/KDNS-KT ngày 08/09/2014 của Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình về việc tiếp nhận Trạm cấp nước; nhằm đảm bảo việc cấp nước sạch kịp thời phục vụ nhân dân; Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch đề nghị UBND xã Đông Sơn phối hợp thực hiện việc bàn giao toàn bộ hệ thống cấp nước và khách hàng dùng nước thuộc hệ thống cấp nước xã Đông Sơn đang quản lý cho Nhà máy nước Tam Điệp thuộc Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình tiếp nhận, quản lý và cấp nước phục vụ nhân dân từ 01/12/2014.


I. Về việc bàn giao Trạm cấp nước xã Đông Sơn:

  1. UBND xã giao bộ phận chuyên môn phối hợp với cán bộ của Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch lập biên bản, hồ sơ bàn giao đất và tài sản trên đất (02 Trạm bơm, bể chứa nước, diện tích đất thuộc 02 Trạm bơm, bể chứa nước; hệ thống điện, mạng lưới đường ống, danh sách khách hàng…), công việc hoàn thành trước 25/11/2014.
  2. Đại diện UBND xã Đông Sơn và Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình ký biên bản bàn giao tài sản và các hồ sơ tài liệu liên quan đến hệ thống cấp nước xã Đông Sơn: trước ngày 30/11/2014.
  3. Thông báo cho bộ phận quản lý hệ thống cấp nước của xã và khách hàng dùng nước biết về việc bàn giao và thực hiện việc thu tiền của khách hàng; Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình không chịu trách nhiệm về việc thu tiền nước của khách hàng và các vấn đề khác có liên quan đến hệ thống cấp nước được bàn giao  đối với những vấn đề tồn tại trước thời điểm 01/12/2014.

II. Về việc đảm bảo cấp nước cho nhân dân xã Đông Sơn:

1. Đối với nhân dân khu dân cư thuộc khu vực đang được Trạm cấp nước Đông Sơn cấp nước:

a) Đối với khách hàng đang dùng nước của Trạm cấp nước Đông Sơn (căn cứ danh sách hộ dùng nước được Nhà máy nước Tam Điệp lập và có xác nhận của UBND xã Đông Sơn): Công ty có trách nhiệm đảm bảo việc cấp nước đáp ứng nhu cầu của khách hàng; sử dụng kinh phí của Công ty thay thế, di chuyển các cụm đồng hồ của khách hàng về vị trí theo quy hoạch.

b) Đối với các hộ dân không có tên trong danh sách khách hàng (được Nhà máy nước Tam Điệp lập và xác nhận của UBND xã Đông Sơn)  nhưng có nhu cầu dùng nước máy sạch thì làm đơn đăng ký với Nhà máy nước Tam Điệp, mua cụm đồng hồ đo nước và đảm nhận phần kiến trúc đào mương đặt ống, lấp đất hoàn trả mặt bằng (Công ty sẽ lập dự toán và công khai kinh phí với chính quyền địa phương và nhân dân).

2. Đối với những khu dân cư chưa có hệ thống cấp nước phát triển tới:

  1. Công ty đầu tư đường trục, nhân dân đóng góp cùng Công ty đầu tư mạng dịch vụ, mua cụm đồng hồ đo nước và đảm nhận phần kiến trúc đào mương đặt ống, lấp đất hoàn trả mặt bằng. Công ty sẽ khảo sát, lập dự toán, thiết kế và công khai kinh phí với chính quyền địa phương và nhân dân. Công ty cam kết mức đóng góp của nhân dân không quá 4 triệu đồng/hộ (bốn triệu đồng/hộ), bao gồm cả chi phí cụm đồng hồ để tham gia cùng Công ty đầu tư mạng dịch vụ cấp nước cho khu dân cư.

3. Công ty cam kết cải tạo Trạm bơm, hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước, lắp đặt thiết bị khử trùng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo cấp nước sạch sinh hoạt theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Y tế (kết quả xét nghiệm mẫu nước của cơ quan chức năng được thông báo tới chính quyền địa phương và nhân dân biết).

Nhằm đáp ứng nhu cầu dùng nước của nhân dân, Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ, phối hợp của UBND xã Đông Sơn và đề nghị UBND xã thông báo tới toàn thể nhân dân trong xã biết để cùng Công ty triển khai thực hiện dự án cấp nước tại xã Đông Sơn đạt hiệu quả./.

CHỦ TỊCH

Đinh Ngọc Vân

(Đã ký)