Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Thông báo

QUYẾT ĐỊNH V/v Quy định mức chi tiền thù lao cho Trưởng thôn (xóm, phố) hỗ trợ Công ty thu tiền đóng góp của nhân dân phát triển mạng dịch vụ cấp nước
Ngày đăng: 05/12/2014

CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

KINH DOANH NƯỚC SẠCH NINH BÌNH

 

Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào Doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; và Thông tư 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định nêu trên;


 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình kèm theo Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 07/9/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình;

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức quản lý doanh nghiệp và Trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình ngày 01/12/2014;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay, quy định mức chi trả tiền tiền thù lao cho các Ông (Bà) Trưởng thôn (xóm, phố) trong việc hỗ trợ Công ty thu tiền đóng góp của nhân dân trong thôn (xóm, phố) để lắp đặt mạng dịch vụ cấp nước cho nhân dân trong thôn (xóm, phố) theo phương án xã hội hóa cấp nước của Công ty là 0,5% tổng số tiền thu được nộp vào quỹ của Công ty.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện việc chi tiền thù lao theo đúng đối tượng, trình tự, thủ tục và nguyên tắc quản lý tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2014.    

Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng nghiệp vụ và các Đơn vị trực thuộc Công ty thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-     Như Điều 3;

-     Kiểrm soát viên Công ty;

-     Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Đinh Ngọc Vân

Đã ký