Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Thông báo

Chỉ đạo của Chủ tịch Công ty về một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong giai đoạn chuyển sang Công ty cổ phần
Ngày đăng: 08/06/2015

Ngày 20/5/2015, Chủ tịch Công ty, Trưởng ban chuyển đổi doanh nghiệp Công ty đã chủ trì Hội nghị viên chức quản lý doanh nghiệp, đồng chí Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính được mời dự họp để thảo luận, thống nhất một số giải pháp đảm bảo hoạt động sản xuất và thực hiện quá trình chuyển đổi doanh nghiệp sang Công ty cổ phần. Căn cứ kết quả thảo luận của Hội nghị Chủ tịch Công ty kết luận như sau:


 1. Về việc chuyển đổi sang Công ty cổ phần:

1.1  Chuẩn bị tài liệu để bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng:

 1. Phòng Tổ chức-Hành chính chuẩn bị văn bản tại phụ lục 01 đính kèm. Phòng Kế hoạch – Kinh doanh chuẩn bị các tài liệu tại phụ lục 02 đính kèm, Phòng Kế toán- Thống kê chuẩn bị các tài liệu tại phụ lục 03 đính kèm. Các tài liệu được chuẩn bị xong trước ngày 05/6/2015 để nộp Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trước ngày 10/6/2015.
 2. Phòng Kế toán –Thống kê:làm thủ tục mở tài khoản riêng biệt để nhận tiền mua cổ phần trước ngày 05/6/2015 (trong vòng 15 ngày kể từ ngày phương án cổ phần hóa được phê duyệt);
 3. Phòng Tổ chức- Hành chính phối hợp với tổ chức Công đoàn phổ biến cho cán bộ công nhân viên về việc bán đấu giá cổ phần và hướng dẫn những người có nhu cầu làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần.

1.2 Các phòng nghiệp vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu và triển khai thực hiện các nội dung công tác theo yêu cầu chuyển đổi doanh nghiệp sang Công ty cổ phần:

 1. Phòng Tổ chức- Hành chính: chuẩn bị các văn bản, tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất; đề nghị UBND tỉnh cử đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đăng ký doanh nghiệp.
 2. Phòng Kế toán – Thống kê: rà soát và tham mưu Giám đốc Công ty xử lý các vấn đề về tài chính, tài sản, công nợ và thu hồi công nợ; chuẩn bị các văn bản tài liệu liên quan đến quyết toán, bàn giao giữa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và Công ty cổ phần; quyết toán chi phí cổ phần hóa doanh nghiệp với Ban chỉ đạo doanh nghiệp tỉnh; thống nhất với Ban quản lý dự án và phòng Kỹ thuật về việc hủy bỏ các tuyến ống được dự án WB thay thế (hoàn thành trong tháng 8/2015).
 3. Phòng Tổ chức – Hành chính chủ trì phối hợp với Phòng Kế toán – Thống kê và Công đoàn bộ phận Công ty lên kế hoạch chi trả tiền trợ cấp mất việc, thôi việc cho người lao động; chi trả thanh toán quỹ phúc lợi, phí nước thải cho cán bộ công nhân viên công ty; lấy ý kiến các công đoàn bộ phận về kế hoạch thăm quan nghỉ mát hè năm 2015 báo cáo lãnh đạo để thông qua tại Hội nghị giao ban tháng 6/2015.
 4. Một số biện pháp đảm bảo sản xuất và nâng cao hiệu quả công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch:

2.1 Đảm bảo an toàn cấp nước trong mùa hè 2015

 1. Nhà máy nước Ninh Bình phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án để đảm bảo cấp nước cho các khu vực thuộc phạm vi cải tạo để đảm bảo cấp nước kịp thời;
 2. Ban quản lý dự án phối hợp với UBND xã Ninh Khánh để vận động nhân dân giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ dự án. Đội chống thất thoát, thất thu giám sát chặt chẽ, thường xuyên đấu nối của các nhà thầu.
 3. Tại các địa phương Công ty mới tiếp nhận các Trạm cấp nước sạch: Thông báo cho chính quyền cơ sở và nhân dân về chủ trương thực hiện phương án xã hội hóa cấp nước của Công ty; về giải pháp cấp nước phục vụ nhân dân tập trung theo hướng: (1) cải tạo, sửa chữa đảm bảo cấp nước đáp ứng nhu cầu cấp thiết của nhân dân; (2) đầu tư mở rộng mạng cấp nước theo hướng ưu tiên cho các khu dân cư tập trung.
 4. Các công trình phát triển mạng cấp nước theo phương án xã hội hóa tập trung cần được triển khai sớm đáp ứng nhu cầu nước mùa hè cho nhân dân cho các khu dân cư: xóm Tân Mỹ (Ninh Mỹ huyện Hoa Lư) phường Tân Bình (Tam Điệp), khu dân cư ven quốc lộ 10 Trì Chính- Quy Hậu và xã Như Hòa (Kim Sơn);
 5. Phòng Kỹ thuật phối hợp với các đơn vị quản lý địa bàn lập dự án đầu tư để sớm cấp nước cho dân cư ven quốc lộ 12B đoạn xã qua các xã Sơn Hà, Quỳnh Lưu, Phú Lộc, Văn phong (Nho Quan).
 6. Để sớm sửa chữa nâng cấp các công trình nước sạch nông thôn tập trung mới tiếp nhận tại các xã Phú Lộc, xã Quảng Lạc: Giao Xí nghiệp Xây lắp công trình tập trung xử lý mạng cấp nước tại xã Phú Lộc và xã Quảng Lạc; Phòng Tổ chức – Hành chính và Phòng Kỹ Thuật hướng dẫn đơn vị chấm công và giám sát việc thực hiện ngày công của Xí nghiệp gắn với hiệu quả công việc.
 7. Phòng Tổ chức – Hành chính chủ trì hướng dẫn các đơn vị  xây dựng Dự thảo và hoàn thiện phương án sắp xếp lại tổ chức sản xuất phù hợp với phương thức khoán theo sản lượng nước tiêu thụ: hình thành các tổ quản lý theo địa bàn. Hoàn thành và thông qua lãnh đạo Công ty duyệt trước tháng 9/2015.
 8. Xí nghiệp xây lắp công trình: thực hiện khoán theo sản phẩm đối với xí nghiệp bao gồm bàn giao cả máy móc, thiết bị và thực hiện dự án đặt mốc dấu tuyến ống. Hoàn thành và thông qua lãnh đạo Công ty duyệt trước tháng 9/2015.

2.2 Nâng cao hiệu quả hoạt động chống thất thoát, thất thu nước sạch

 1. Phòng Kế hoạch Kinh doanh, phòng Dịch vụ khách hàng, bộ phận ghi của các Nhà máy và Đội Quy tắc tích cực rà soát, đánh giá đề xuất xem xét, kiểm tra việc thực hiện Hợp đồng dùng nước về mục đích sử dụng, lượng nước tiêu thụ so với mức tiêu thụ bình quân của khu vực.
 2. Căn cứ báo cáo của rà soát của Phòng Kỹ thuật và các Nhà máy về việc thực hiện quy trình lắp đặt cụm đồng hồ, giao Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật chỉ đạo kiểm điểm các tập thể và cá nhân thuộc: Hội đồng nghiệm thu lắp đặt Cụm đồng hồ, Xí nghiệp xây lắp công trình báo cáo Hội đồng kỷ luật Công ty xem xét có hình thức kỷ luật theo Quy chế Công ty và chỉ đạo các đơn vị vi phạm thực hiện việc kẹp chì những cụm đồng hồ chưa được kẹp chì; Hoàn thành việc kiểm điểm của các tập thể và cá nhân hoàn thành trước 30/05/2015.
 3. Các nhà máy đề xuất biện pháp báo cáo Giám đốc Công ty phê duyệt để triển khai cắt bịt và thu hồi đồng hồ của các hộ đã lắp nhưng thời gian dài (trên 03 tháng) không sử dụng và 01 hộ lắp nhiều cụm đồng hồ;
 4. Từ 01/06/2015 không nhượng đồng hồ cho các hộ lắp mới để thống nhất quản lý hộ tiêu thụ từ ngay từ khi lắp đặt, ký hợp đồng dùng nước.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Công ty về việc một số nhiệm vụ trọng tâm về một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong giai đoạn chuyển sang Công ty cổ phần. Ban Giám đốc Công ty, các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc triển khai đến cán bộ, công nhân viên thuộc đơn vị để biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

-     - Ban Giám đốc, Kiểm soát viên;

-     - Các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc;

-     -Trang TTĐT Công ty;

-     - Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Đã ký

Đinh Ngọc Vân