Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Thông báo
Báo cáo

THÔNG BÁO Về việc giải quyết thủ tục hành chính và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Ngày đăng: 31/03/2014

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 298/UBND-VP5 ngày14/10/2013 về việc đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu hành chính. Chủ tịch Công ty yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:Tệp tin đính kèm: [Tải tệp tin]