Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Thông báo

Thông báo Chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT Công ty về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng đầu năm 2016
Ngày đăng: 08/03/2016

Để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất 6 tháng đầu năm 2016, Chủ tịch HĐQT Công ty đã chủ trì hội nghị gồm các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, Chủ tịch Công đoàn và Trưởng các Phòng nghiệp vụ. Hội nghị đã thảo luận về những khó khăn, thách thức trong sản xuất kinh doanh và đề ra biện pháp thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình về việc tiếp nhận các Trạm nước sạch nông thôn để đầu tư phát triển mạng cấp nước cho một số khu vực nhân dân thiếu nước sạch sinh hoạt. Trên kết quả thảo luận của Hội nghị, Chủ tịch HĐQT đã kết luận chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2016 như sau:


 1. Khẩn trương hoàn thành các công việc để bàn giao giữa Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình và Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình

1.1 Các công việc cần hoàn thành để thực hiện bàn giao

-            Phòng Kế toán – Thống kê: chủ trì phối hợp với Sở Tài chính để hoàn tất các tài liệu và thủ tục bàn giao.

-            Phòng Kế hoạch – Kinh doanh: chủ trì xây dựng báo cáo về việc chuyển đổi doanh nghiệp và kế hoạch tổ chức Hội nghị bàn giao.

 1. 1.2   Xử lý các tồn tại để chuẩn bị cho việc bàn giao từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần:

-            Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, chủ trì công tác rà soát, báo cáo Hội đồng xử lý tài chính doanh nghiệp khi chuyển đổi doanh nghiệp về những tồn tại chưa được giải quyết để bàn giao Công ty cổ phần tiếp tục theo dõi, giải quyết.

-            Phòng Kế toán-Thống kê làm thủ tục thông báo cho các cơ quan liên quan về việc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp cũng như chịu trách nhiệm về các khoản công nợ, các nghĩa vụ khác của Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình theo quy định của cấp thẩm quyền về việc chuyển đổi doanh nghiệp thành Công ty cổ phần.

 1. Triển khai thực hiện phương án khoán:

-       Trưởng ban kiểm soát chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn rà soát và hoàn thiện phương án khoán phổ biến cho đại diện người lao động tại hội nghị đại biểu người lao động tổ chức vào ngày 25/3/2016 và thực hiện thí điểm từ 01/4/2016.

-       Phòng Tổ chức - Hành chính chủ trì và phối hợp với các bộ phận liên quan rà soát định mức khoán bộ phận nhập chỉ số đồng hồ, ghi số đồng hồ, thu tiền nước và đề xuất phương án sắp xếp, sử dụng lao động hợp lý, hiệu quả; báo cáo HĐQT trước ngày 15/3/2016.

-       Đối với bộ phận bảo vệ tại Văn phòng Công ty tại phường Đông Thành và phường Ninh Khánh                 chuyển sang hình thức hợp đồng khoán công việc từ 01/4/2016.

 1. Tổ chức hội nghị người lao động:

-       Hội nghị đại biểu người lao động tiến hành vào buổi sáng ngày 25/3/2016.

-       Căn cứ Kế hoạch tổ chức hội nghị người lao động, các bộ phận chuyên môn chủ động xây dựng nội dung và tài liệu phục vụ hội nghị và phối hợp chặt chẽ với Ban chấp hành công đoàn để tổ chức Hội nghị đúng quy định, đạt kết quả.

 1. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình tại văn bản số 48/UBND –VP5 ngày 24/02/2016 về Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ (QĐ số 253/QĐ-TTg ngày 17/02/2016) đề nghị các đơn vị xây dựng cụ thể chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị và giao các bộ phận chuyên môn chủ trì xây dựng một số nội dung cụ thể để thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của UBND tỉnh:

4.1. Đổi mới lề lối làm việc và đơn giản thủ tục hành chính:

 1. Đồng chí Đặng Hùng Cường, Kế toán trưởng chủ trì nghiên cứu phương án thu tiền nước qua tài khoản và thực hiện thí điểm từ 01/6/2016; gia đình các cán bộ, đảng viên trong Công ty gương mẫu thực hiện việc trả tiền nước sạch qua tài khoản ngay khi phương án thí điểm được triển khai. Đối với cán bộ đảng viên thuộc diện Đảng ủy quản lý thực hiện việc chuyển lương qua tài khoản từ tháng 4/2016.
 2. Đơn giản thủ tục, hồ sơ hành chính: cần quy định rõ trình tự, thủ tục, số lượng hồ sơ, mẫu hóa các hồ sơ và đơn vị được nhận hồ sơ để lưu; theo phân công cụ thể các đơn vị hoàn thành và báo cáo Chủ tịch HĐQT thông qua để thực hiện từ 01/4/2016; cụ thể:

-       Đồng chí Vũ Đăng Tú, Phó Giám đốc chủ trì rà soát, xây dựng hệ thống biểu mẫu về công tác quản lý đầu tư xây dựng (bao gồm cả hồ sơ thanh quyết toán) và đề xuất phương án lưu trữ tài liệu điện tử.

-       Đồng chí Nguyễn Xuân Hạnh, Phó Giám đốc chủ trì rà soát, xây dựng hệ thống biểu mẫu, hồ sơ về công tác quản lý sửa chữa; chủ trì đề xuất phương án tiết kiệm điện trong sản xuất nước và quản lý hộ tiêu thụ không dùng nước liên tục trong 3 tháng.

-       Đồng chí Đặng Hùng Cường, Kế toán trưởng chủ trì rà soát, đơn giản các văn bản, hồ sơ, mẫu biểu thuộc lĩnh vực thanh quyết toán cho các cá nhân và các chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

-       Đồng chí Lương Thị Bích Thủy, Trưởng phòng Kế hoạch -Kinh doanh chủ trì rà soát, đơn giản các văn bản, hồ sơ thuộc lĩnh vực: mua sắm, đấu thấu, hợp đồng và cung cấp dịch vụ; báo cáo của các đơn vị thuộc Công ty, đối chiếu kết quả quản lý hộ tiêu thụ….

4.2. Thực hành tiết kiệm trong sản xuất:

- Trưởng các Phòng, Ban, Chi nhánh, Đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm trước HĐQT về thực hiện tiết kiệm văn phòng phẩm, điện, nước, vật tư, thiết bị thuộc đơn vị quản lý.

- Phòng Tổ chức- Hành chính xây dựng phương án khoán quỹ lương và khoán chi thường xuyên cho các Trạm cấp nước sạch nông thôn được Công ty tiếp nhận.

- Tăng cường kiểm soát, theo dõi, quản lý đề xuất không để vật tư tồn đọng; đối với các vật tư, thiết bị không thể sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả cần sớm thực hiện thanh lý để thu hồi (ô tô, máy biến thế…); đối với các vật tư, máy móc, thiết bị đang sản xuất cần rà soát, đánh giá để lựa chọn thông số kỹ thuật cho phù hợp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất.

- Đối với tài liệu thuộc các hồ sơ cần sao chụp: áp dụng phương pháp trích dẫn tài liệu (không cần hồ sơ nào cũng sao lưu 01 tài liệu cùng nội dung mà chỉ cần chỉ dẫn địa chỉ lưu, quản lý tài liệu đó); đơn vị chủ trì có trách nhiệm thông báo về số văn bản, nội dung trích yếu của tài liệu để các bộ phận chuyên môn biết, áp dụng trong quá trình lập hồ sơ và thực hiện công tác nghiệp vụ.

- Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên có giải pháp cụ thể tăng cường vận động đoàn viên sử dụng và vận động, tuyên truyền người thân dùng sản phẩm nước lọc Tràng An do Công ty sản xuất.

4.3. Nhiệm vụ chống thất thoát, thất thu nước sạch là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của mọi cá nhân, đơn vị trong Công ty:

- Phòng Tổ chức- Hành chính chủ trì rà soát với các Chi nhánh để phân chia các tổ quản lý mạng trình lãnh đạo phê duyệt trong tháng 3/2016; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Đội chống thất thu nước sạch hoạt động có hiệu quả.

- Đội chống thất thu nước sạch chủ động và báo cáo Phó Giám đốc phụ trách định kỳ 01 tuần/lần về hoạt động của Đội; Giám đốc các Chi nhánh và Phòng Kế hoạch- Kinh doanh có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Đội thực hiện Công tác chuyên môn; Đoàn thanh niên, Đội tự vệ Công ty có trách nhiệm sẵn sàng hỗ trợ, phối hợp công tác với Đội chống thất thu khi có yêu cầu.

 1. Một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác sản xuất năm 6 tháng đầu năm 2016:
 2. 5.1   Các phòng chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển mạng cấp nước đáp ứng nhu cầu nước sạch của nhân dân nhất là các xã năm 2016 về đích Nông thôn mới: Ninh Xuân (Hoa Lư), Văn Phong (Nho Quan) và 03 xã vùng lũ của huyện Gia Viễn (Gia Lạc, Gia Minh, Gia Phong).
 3. 5.2         Phấn đấu quý II năm 2016 đưa Trạm cấp nước sạch Quỳnh Lưu (Nho Quan) vào hoạt động
 4. 5.3   Cần chủ động có kế hoạch đảm bảo an toàn cấp nước và đáp ứng nhu cầu dùng nước cho nhân dân các xã có khó khăn về nước về mùa khô hoặc bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn.
 5. 5.4   Sắp xếp tổ chức bộ máy và lao động tại các Trạm cấp nước sạch nông thôn tập trung phù hợp với đặc điểm sản xuất, sử dụng lao động hợp lý, đảm bảo chi phí sản xuất hợp lý.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT về một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đầu năm 2016. Ban Giám đốc Công ty, các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc triển khai đến cán bộ, công nhân viên thuộc đơn vị để biết và tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-     - HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng ban

-       kiểm soát;

-     - Các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc;

-     - Trang TTĐT Công ty;

-     - Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đinh Ngọc Vân


Tệp tin đính kèm: [Tải tệp tin]