Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Thông báo

Kết quả thực hiện tháng 01 + 02 năm 2016 Phương hướng và nhiệm vụ tháng 03 năm 2016
Ngày đăng: 21/03/2016

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 01 + 02 NĂM 2016

1. Phòng Tổ chức hành chính

- Lập hồ sơ báo cáo phòng Lao động thương binh và xã hội về việc xây dựng thang lương, bảng lương và phụ cấp lương cho người lao động trong Công ty theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ

- Triển khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2015 theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ.Tệp tin đính kèm: [Tải tệp tin]