Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin

Công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Ngày đăng: 13/07/2017


1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 2 năm 2017

2. Kế hoạch tổ chức và Chương trình đại hội

3. Công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2017

5. Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2017

6. Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình năm 2017

8. Báo cáo của ban Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017

9. Tờ trình về việc thông qua chủ trương về phương án cơ cấu lại doanh nghiệp và phương án thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

10. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 (Dự thảo)

11. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2017 (Dự thảo)

12. Tờ trình về việc thông qua phương án chia cổ tức năm 2016 và chủ trương phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2017 (Dự thảo)

13. Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 (Dự thảo)

14. Tờ trình về việc thông qua chủ trương xây dựng các dự án đầu tư và phương án huy động vốn của Công ty năm 2017 (Dự thảo)

15. Phương án Thoái vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình(Dự thảo)

16. Phương án Cơ cấu lại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình (Dự thảo)

17. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2017 (Dự thảo)

18. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2017 (Dự thảo)

19. Thẻ biểu quyết

20. Danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2017