Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin

Công bố thông tin Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Ngày đăng: 13/04/2018


01. Công bố thông tin.

02. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 năm 2018

03. Kế hoạch và Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 (năm 2018)

04. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 (năm 2018)

05. Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 (năm 2018)

06. Thẻ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 (năm 2018)

07. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình năm 2017

08. Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018

09. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018

10. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

11. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh của CTCP Cấp thoát nước Ninh Bình năm 2018

12. Tờ trình thông qua chủ trương xây dựng các dự án đầu tư và phương án huy động vốn của CTCP Cấp thoát nước Ninh Bình năm 2018

13. Tờ trình thông qua chủ trương về Phương án thoái vốn Nhà nước trong năm 2018 theo QĐ 1232 của Thủ tướng chính phủ

14. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

15. Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

16. Tờ trình thông qua phương án chia cổ tức năm 2017 và chủ trương phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2018

17. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 (năm 2018) (Dự thảo)

18. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 (năm 2018) (Dự thảo)

19. Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình

20. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2015-2020 - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình

21. Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2015-2020 - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình

22. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ

23. Đơn ứng cử tham gia để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2015-2020

24. Đơn đề cử ứng viên tham gia để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2015-2020

25. Biên bản họp nhóm Đề cử, ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2015-2020

26. Sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2015-2020

27. Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018

28.Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán - NNB