Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin

Công bố thông tin Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 3 năm 2018 ngày 26/04/2018
Ngày đăng: 27/04/2018


01. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình năm 2017

02. Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018

03. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018

04. Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018

05.Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán - NNB

06.Tờ trình Vv đề nghị Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

07.Quyết định vv chỉ định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

08. TT vv thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

09. TT vv thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

10. TT vv thông qua chủ trương xây dựng các dự án đầu tư và phương án huy động vốn của Công ty cấp thoát nước Ninh Bình

11.TT thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

12.TT thông qua phương án chia cổ tức năm 2017 và chủ trương phân phối lợi nhuận trích lập Quỹ khe thưởng và phúc lợi năm 2018

13.TT thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018

14.TT thông qua chủ trương về PA thoái vốn Nhà nước năm 2018

15.TT miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kì

16.BB kiểm phiếu bầu bổ sung TV Ban kiểm soát tại Đại hội lần 3 năm 2018