Tìm kiếm
Liên kết website
Hỏi - Đáp
Trang chủ / Cơ cấu tổ chức / Quy chế, nội quy

Nội quy lao động
Ngày đăng: 01/04/2014

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nư­­ớc sạch Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 07/9/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình

Quy chế chi trả tiền lương tăng năng suất lao động.
Ngày đăng: 01/04/2014

Để việc chi trả tiền lương được công khai, công bằng, khuyến khích người lao động làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả. Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Ninh Bình cụ thể hoá những tiêu chuẩn cho từng đối tượng

Quy chế thực hiện dân chủ ở Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Ninh Bình
Ngày đăng: 01/04/2014

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 07/9/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình.

Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Ninh Bình xây dựng Quy chế dân chủ ở Công ty

 

QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Ban, Đơn vị; trực thuộc Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình
Ngày đăng: 01/04/2014

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/03/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và các văn bản có hiệu lực hiện hành của các bộ, ngành hướng dẫn thi hành

 

QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Ban, Đơn vị; trực thuộc Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình
Ngày đăng: 01/04/2014

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/03/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và các văn bản có hiệu lực hiện hành của các bộ, ngành hướng dẫn thi hành

 

QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế về chế độ làm việc và mối quan hệ công tác; của Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình
Ngày đăng: 01/04/2014

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ về quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ

 

Điều lệ: tổ chức và hoạt động của Công ty CP cấp thoát nước Ninh Bình (Bản dự thảo lần thứ 1)
Ngày đăng: 01/04/2014

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26/09/2006;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;